Nieuwe website in ontwikkeling

Steeds meer mensen weten onze website te vinden! Om het gebruik en de functionaliteit nog verder te verbeteren, werken we op dit moment aan een vernieuwde website.

Mogen we je hulp inschakelen?
We hebben een korte vragenlijst opgesteld over het gebruik en het gebruikersgemak van de huidige website en de wensen voor de nieuwe website. Wil jij meedenken over de nieuwe website? Vul dan de vragenlijst in! De resultaten van de vragenlijst helpen ons bij het maken van keuzes over de inrichting van de website.

Nieuwe vormgeving
Bij een nieuwe website hoort ook een nieuwe vormgeving. Daarom hebben we ook het logo in een nieuw jasje gestoken. Wil je alvast een preview van het nieuwe logo? Vul dan de vragenlijst in en geef je mening over het nieuwe logo!

Geef je mening! Naar de vragenlijst…

 

Advertenties

Nieuwe coördinator

Bloemen, kaartjes, en dankbetuigingen… Allemaal voor Simone Kooij, want zij werd tijdens de afsluiting van het symposium op 2 juni jongstleden in het zonnetje gezet. Voor Simone was dit het laatste symposium als coördinator van het Platform. Na zes jaar bij Hogeschool Rotterdam verruilt ze deze maand de hogeschool voor het ROC van Amsterdam, locatie Hilversum. We wensen haar heel veel succes toe!

Een mooie kans voor Simone, maar ook een groot gemis voor het Platform. Simone was betrokken bij de oprichting van het Platform en heeft sindsdien de coördinatie van het Platform op zich genomen. Ze organiseerde succesvolle symposia, wist opleidingen binnen de Hogeschool Rotterdam warm te maken voor het participeren in onderzoek, en was een bedreven ambassadeur van de missie van het Platform: meer aandacht voor de leerwaarde van toetsen!

Allemaal taken die vanaf deze maand overgenomen worden door Anne Potters (Hogeschool Rotterdam). Anne was als collega van Simone de laatste jaren al nauw betrokken bij het Platform. Ze is lid van de expertisegroep toetsing van Hogeschool Rotterdam en daarnaast docent binnen de masteropleiding pedagogiek. Ze heeft er heel veel zin in om zich in te zetten voor het Platform! Een waardige opvolger dus!

Per 15 juni 2017 is de coördinatie van het Platform is in handen van Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences) en Anne Potters (Hogeschool Rotterdam).  

IMG_0200 copyFoto: afscheid Simone tijdens afsluiting Symposium Leren van Toetsen 2 juni 2017

Wat is het Platform Leren van Toetsen?

Het ‘Platform Leren van Toetsen in het hbo’ is een uniek samenwerkingsverband tussen enkele hogescholen en de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht. Het platform is een overlegorgaan van  hogescholen waar gezamenlijk een onderzoeksagenda rondom toetsen en beoordelen wordt vormgegeven. De hogescholen zijn de opdrachtgever, maar ook de proeftuin van het (evaluatie- en actie-)onderzoek. In samenwerking met docenten van de hogescholen, wordt het onderzoek uit de onderzoeksagenda uitgevoerd door masterstudenten van de Universiteit Utrecht, in de context van de hogeschool.

Aanleiding
Met de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, het nieuwe accreditatiestelsel van de NVAO, en het eindrapport van de Commissie Bruijn “Vreemde ogen dwingen”, heeft toetsen en beoordelen binnen het hbo de volle aandacht gekregen. Vragen als “is ons systeem van toetsen en beoordelen adequaat?”, “toetsen we juist en toetsen we het juiste?” en “zijn docenten wel toetsbekwaam?” worden hardop gesteld.

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen zorgt voor een bewustzijn bij docenten en ondersteuners en vergroot hun deskundigheid. Onderwijskundige evaluatie, actie-onderzoek, en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het vinden van deze antwoorden. De kennis en inzichten die dit soort onderwijskundig onderzoek oplevert, kan docenten helpen te reflecteren op hun eigen praktijk van toetsen en beoordelen. Het stimuleren van onderzoek naar toetsen en beoordelen is dan ook één van de aanbevelingen van de commissie Bruijn.

Krachten bundelen
Om fragmentatie in het onderzoek naar toetsen en beoordelen tegen te gaan, te leren van elkaar, en meer effectief en efficiënt met de onderzoeksmogelijkheden om te gaan, is coördinatie en afstemming onontbeerlijk. Door zelfs over hogescholen heen de onderzoeksagenda af te stemmen, kan meer en meer diepgaand onderzoek worden gedaan, waarvan de resultaten beter generaliseerbaar zijn. De investering in tijd, energie en geld kan efficiënt worden gedeeld.

HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Rotterdam zijn initiatiefnemers voor de oprichting van het platform en zullen de coördinatie van het platform verzorgen voor de startperiode van 3 jaar. Het platform is medio augustus 2013 van start gegaan. Op dit moment zijn er nog geen andere hogescholen bij het platform betrokken. Tussentijds (na ieder onderzoeksronde) en aan het eind van de periode van drie jaar vindt evaluatie plaats met het oog op verlenging. Geïnteresseerde hogescholen kunnen op elk moment aansluiten bij het platform. Neem voor meer informatie contact op met de platformcoördinator Simone Kooij via de wie zijn wij pagina. 

Masterstudenten Onderwijskunde
De onderzoeken worden uitgevoerd door studenten van de masteropleiding Onderwijskundig Ontwerp en Advisering van de Universiteit Utrecht. Zij gaan aan de slag met de onderzoeksvragen die door de hogescholen zijn benoemd. Onder begeleiding van de onderzoekscoördinator van het Platform Leren van Toetsen werken ze aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De kennis uit het onderzoek vormt een waardevolle bron voor de verbetering van de toetspraktijk. Op depagina mastertheses 2013-2014 is meer informatie te vinden over de studenten en hun individuele onderzoek.